GAP Bölgesi’nde Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Etüd Projesi

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş, iklim değişikliğine karşı verilecek en somut yanıttır ve 21. yüzyılın kalkınma modeli olarak değerlendirilmelidir. Düşük karbon ekonomisinin temel amacı, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat ve enerji gibi sektörlerde mümkün olan en düşük seviyede karbon salımı ile üretim yapılması ve enerji elde edilmesini sağlamak, doğal kaynakların verimli ve etkin kullanımını gerçekleştirmektir. Düşük karbonlu ekonomi, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı en aza indiren ve tüketim modelleri ile ürünlerde ekolojik verimliliği yükselten bir yeşil büyüme modelidir. GAP Bölgesi’nde Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Projesi, düşük karbon ayak izini esas alan bir kalkınma modelinin hayata geçirilmesine aşağıda belirtilen alt projeler aracılığıyla katkı sağlamayı hedeflemektedir:

Hedefleri; A. Sanayi Sektörlerinde Karbon-Nötr Üretime Geçiş Amaçlı Analiz, Uygulama ve Kapasite Arttırma Programlarının Geliştirilmesi

A.1. GAP Bölgesi’ndeki endüstriyel alt sektörleri temsil niteliğine sahip işletmelerde düşük karbonlu üretime geçiş potansiyellerinin etüt çalışmaları ile tespiti,

A.2. Sanayi sektöründe çevreye duyarlı teknoloji ve verimli kaynak kullanımı ile karbon salımı azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin incelenmesi ve kurumsal rol ve sorumlulukların analizi,

A.3. GAP Bölgesi’nde Sanayi Sektöründe Karbon Salımı Azaltımına Yönelik Stratejik Çerçeve’nin ve uygulamaya yönelik Eylem Planı’nın geliştirilmesi,

A.4. Sanayi tesislerinde düşük karbonlu üretime geçiş tedbirlerinin uygulanması ve modellenmesi kapsamında, endüstriyel alt sektörleri temsil niteliğine sahip işletmelerin belirlenmesi,

A.5. Pilot endüstriyel tesislerde düşük karbonlu üretime geçiş tedbirlerinin tanımlanması ve uygulama planlarının pilot proje tasarımları ile birlikte hazırlanması,

A.6. Sanayi sektöründe düşük karbonlu üretime geçiş kapsamında rol ve sorumluluğa sahip kurum ve kuruluşların eşgüdüm ve işbirliği içerisinde çalışmalarına yönelik bir koordinasyon ve yönetişim yapısının ilgili çalışma planı ile birlikte kurulması ve operasyonel hale getirilmesi (Örneğin; Bu kapsamda kurulacak GAP Yeşil Enerji ve Karbon Yönetimi Komitesi içerisinde; Düşük Karbonlu Endüstriyel Üretim Alt Çalışma Grubu oluşturulacaktır),

A.7. Kurulacak komitedeki alt çalışma grubu üyelerinin enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması alanlarında kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve uygulanması (Örneğin; eğitim programları, teknik çalışma gezileri, ağ oluşturma faaliyetleri, diğer destek araçları ve kılavuzlar).

B. Enerji-Etkin ve Düşük Karbon Ayak İzli Yaşanabilir Şehir Uygulamaları Bileşeni

B.1. GAP Bölgesi illerinin mevcut karbon envanterlerinin ve gelecekteki karbon tutulum potansiyellerinin analizi ve uluslararası örnek yerleşim birimleri ile karşılaştırılması,

B.2. İllerde karbon yönetimine ilişkin yasal düzenlemelerin incelenmesi ve kurumsal rol ve sorumlulukların analizi.

B.3. GAP Bölgesi İllerinde Sürdürülebilir Enerji ve Karbon Yönetimine Yönelik Stratejik Çerçeve’nin geliştirilmesi ve uygulamaya yönelik Eylem Planı’nın geliştirilmesi,

B.4. İllerde sürdürülebilir enerji ve karbon yönetimi uygulaması ve modellenmesi kapsamında, temsil niteliğine sahip yerleşim birimlerinin belirlenmesi,

B.5. Pilot illerde karbon ayak izini azaltma yöntemlerinin ve karbon yönetimi uygulama planlarının pilot proje tasarımları ile birlikte geliştirilmesi,

B.6 İllerde enerji ve karbon yönetimi kapsamında rol ve sorumluluğa sahip kurum ve kuruluşların eşgüdüm ve işbirliği içerisinde çalışmalarına yönelik bir koordinasyon ve yönetişim yapısının ilgili çalışma planı ile birlikte kurulması ve operasyonel hale getirilmesi (Örneğin; Bu kapsamda kurulacak GAP Yeşil Enerji ve Karbon Yönetimi Komitesi içerisinde; Kentsel Enerji ve Karbon Yönetimi Alt Çalışma Grubu oluşturulacaktır),

B.7. Kurulacak komitedeki alt çalışma grubu üyelerinin enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması alanlarında kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve uygulanması (Örneğin; eğitim programları, teknik çalışma gezileri, ağ oluşturma faaliyetleri, diğer destek araçları ve kılavuzlar).
Proje çalışmaları devam etmektedir.